Algemene voorwaarden Cornelissen Pallets

1. Toepasselijkheid

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen van Cornelissen Pallets en
overeenkomsten tussen Cornelissen Pallets en diens contractspartijen.
b) De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractspartijen van Cornelissen Pallets is uitdrukkelijk uitgesloten.
c) Indien en voor zover enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig blijken, laat zulks de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen geheel onverlet. De bepaling die alsdan ongeldig mocht blijken, converteert in een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de bedoeling van partijen.
d) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing indien Cornelissen Pallets zaken inkoopt en verkoopt en indien sprake is van duurovereenkomsten op basis waarvan Cornelissen Pallets voor bepaalde of onbepaalde tijd diensten (zoals beheer van palletpools) verricht.

2. Totstandkoming overeenkomsten

a) Offertes van Cornelissen Pallets zijn vrijblijvend.
b) Overeenkomsten komen eerst tot stand door de tijdige schriftelijke aanvaarding van een offerte door een contractspartij, of door de schriftelijke opdrachtbevestiging door Cornelissen Pallets
c) Wijzigingen in bestaande overeenkomsten dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

3. Prijzen en betaling

a) Alle prijzen zijn exclusief BTW.
b) Indien sprake is van een duurovereenkomst, is Cornelissen Pallets gerechtigd om overeengekomen prijzen en tarieven met onmiddellijke ingang te wijzigen aan de hand van een wijziging van de kostprijs van door Cornelissen Pallets te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden, wisselkoersen en/of door de overheid opgelegde belastingen en heffingen.
c) De betalingstermijn is in alle gevallen (zowel bij inkoop als bij verkoop) 30 dagen na factuurdatum.
d) Indien Cornelissen Pallets genoodzaakt is om (rechts)maatregelen te treffen om betaling af te dwingen, is de betreffende contractspartij verplicht alle daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand, in en buiten rechte aan Cornelissen Pallets te vergoeden, met een minimum van 15% van de hoofdsom en in alle gevallen minimaal € 300,00.
e) Betaling aan Cornelissen Pallets dient te geschieden zonder opschorting en/of verrekening.

4. Eigendomsvoorbehoud

a) Alle geleverde zaken blijven eigendom van Cornelissen Pallets totdat de contractspartij van Cornelissen Pallets aan alle verplichtingen tot voldoening van de tegenprestatie voor alle door Cornelissen Pallets krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken en/of dienstenen/of verplichtingen ter zake van tekortkomingen in de nakoming van enige overeenkomst heeft voldaan.
b) De contractspartij van Cornelissen Pallets verplicht zich alle medewerking te verlenen aan teruggave op eerste verzoek van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, indien Cornelissen Pallets daar een beroep op doet en verleent aan Cornelissen Pallets onherroepelijke volmacht deze zaken terug te (doen) nemen.

5. Gebreken

De contractspartij van Cornelissen Pallets is verplicht de door Cornelissen Pallets geleverde zaken direct na nontvangstname te inspecteren en eventuele gebreken uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van de zaken te melden, op straffe van verval van iedere aanspraak op herstel, vervanging, of schadevergoeding.

6. Vervanging of reparatie pallets

a) Indien de contractspartij van Cornelissen Pallets dat wenst, kan in overleg kapotte pallets worden geruild tegen hele pallets. De ruilverhouding dient in overleg te worden overeengekomen.
b) Indien de contractpartij van Cornelissen Pallets wenst dat Cornelissen Pallets reparatiewerkzaamheden uitvoert, geschiedt zulks tegen de daarvoor afgesproken vergoeding en bij gebreke van afspraken daaromtrent tegen een door Cornelissen Pallets te bepalen redelijke vergoeding.

7. Aansprakelijkheid

a) Cornelissen Pallets is behoudens opzet of bewuste roekeloosheid nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
b) In alle gevallen aanvaardt Cornelissen Pallets uitsluitend aansprakelijkheid tot maximaal het bedrag waarvoor haar
aansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomend geval dekking verleent.

8. Levering en overmacht

a) Leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen. Overschrijding door Cornelissen Pallets van een leveringsdatum is geen reden voor gehele of gedeeltelijke ontbinding.
b) Er is – in elk geval doch niet uitsluitend – sprake van overmacht van Cornelissen Pallets ingeval een tekortkoming
in de nakoming het gevolg is van vertraging in de levering van (grondstoffen)leveranciers, al dan niet tijdelijk gebrek of schaarste aan grondstoffen, weersomstandigheden, stakingen en dergelijke.

9. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

a) Overeenkomsten tussen Cornelissen Pallets en haar contractspartij worden uitsluitend beheerst door het
Nederlandse recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
b) De rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met overeenkomsten tussen Cornelissen Pallets en haar contractspartij.